ORAȘE VIRTUALE LOCURI ȘI ISTORII SEDII ȘI AFACERI FOTO#RESTORE CONTACT
HOME
ORAȘE VIRTUALE
LOCURI ȘI ISTORII
SEDII ȘI AFACERI
FOTO#RESTORE
CONTACT

360°
virtual
voyages
&
more

ORAȘE VIRTUALE

Descoperiți valori reprezentative regăsite în peisajul citadin transilvan.

Pentru vizualizarea corectă a orașelor virtuale se vor folosi echipamente tip desktop cu Adobe® Flash® instalat.

LOCURI ȘI ISTORII Google Street View Trusted Photographer

Oradea • Turnul Primăriei

In 1896 arhitectul Rimanoczy Kalman jr. câștiga concursul de proiecte pentru realizarea noului sediu al Primăriei. Lucrările încep în anul 1901 prin demolarea vechii reședinte, fundația se începe în luna februarie 1902. In octombrie 1903, clădirea este inaugurată și pusă in funcțiune. Turnul cu ceas a servit ca punct de veghe pentru pompierul de serviciu al orașului. In mod ironic, în 1944, acesta, împreună cu acoperișul ultimului etaj, au fost mistuite de flăcări fiind ulterior refăcute.

Oradea • City Hall Tower

In 1896 architect Rimanoczy Kalman jr. wins the contest of projects for the new city hall. Working begins in 1901 with demolition of the old residence, groundwork begins in February 1902. By October 1903 the building was operational and opened to the public. The clock tower served as watching point for the city fireman on duty. Ironically, in 1944, the tower and the roof burned in a big fire and they were rebuilt.

Nagyvarad • Varoshaza-torony

1896-ben Rimanoczy Kalman jr. megnyeri a elkeszitett tervet az uj varoshaza felepitesere. Az epitkezes 1901-be kezdodot el, a regi szekhely lebontasa utan es az alapzat letevese 1902 februarba kezdodik. Az epulet 1903 oktoberbe volt felavatva es mukodesbe adva. Az oraval ellatott torony a szolgalatos tuzolto megfigyelo helye volt. Ironikus modon 1944-ben a tetozet es a torony tuz aldozata lett, kesobb ujra lett epitve.

Grossvardein • Rathausturm

Im jahr 1896, Architekt Rimanoczy Kalman jr. gewinnt den Wettbewerb der Projekte fur das neue Rathaus. Funktion fangt 1901 mit Demolierung des alten Wohnsitzes, Grundlage anfangt im Februar 1902. Fur Oktober 1903 war das Gebäude funktionsfahig und zur offentlichkeit geoffnet. Der Glockenturm diente als aufpassender Punkt fur den Stadtfeuerwehrmann auf Aufgabe. Ironisch, im 1944, der Aufsatz und das Dach, die in einem großen Feuer gebrannt wurden und sie umgebaut.

Oradea • Tour de la mairie

En 1896, l'architecte Rimanoczy Kalman Jr. a gagne le concours des projets pour le nouvel mairie. Le travaille commence en 1901 avec la demolition de la vieille residence, fond commence en fevrier 1902. Pour le mois de octobre 1903 le batiment etait operationnel et ouvert au public. La tour d'horloge a servi de point de observation au pompier de ville en service. Ironiquement, en 1944, la tour et le toit brules dans un grand feu et eux ont ete reconstruits.

Oradea • Torre del Municipio

In 1896, il architetto Rimanoczy Kalman Jr. vince il concorso dei progetti per il nuovo municipio. Il funzionamento comincia in 1901 con demolizione di vecchia residenza, fondamento comincia nel febbraio 1902. Entro l'ottobre 1903 la costruzione era operativa ed aperta al pubblico. La torretta di orologio ha servito da punto guardante per il vigile del fuoco della citta in servizio. Ironicamente, in 1944, la torretta ed il tetto bruciati in un fuoco grande e sono stati ricostruiti.

Oradea • Torre del Ayuntamiento

En 1896, el arquitecto Rimanoczy Kalman Jr. gana la competencia de los proyectos para el ayuntamiento nuevo. El funcionamiento comienza en 1901 con la demolicion de la vieja residencia, base comienza en febrero de 1902. Antes del octubre de 1903 el edificio era operacional y abierto en el publico. La torre de reloj sirvio como punto que miraba para el bombero de la ciudad de servicio. Ironico, en 1944, la torre y la azotea quemadas en un fuego grande y ellos fueron reconstruidos.

Oradea • Palatul Baroc și Catedrala

Palatul a fost construit între anii 1761 – 1777, în paralel cu Catedrala Romano-Catolică. Lucrările au fost conduse de constructorul austriac Johann Michael Neumann sub supravegherea arhitectului vienez Franz Anton Hillebrandt. Clădirea palatului se distinge prin monumentalitate fiind construită în forma de U, cu fațada de 102,3 m, iar aripile laterale de 25 m. Construit în stilul baroc palatin francez („cour d’honeur”), pe cele 3 nivele ale clădirii palatului pot fi numărate 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Este cel mai important și amplu proiect baroc din România și probabil din sud-estul Europei.

Oradea • Baroque Palace and Cathedral

The palace was built between 1761 – 1777, together with the Roman Catholic Cathedral. Working was conducted by the Austrian builder Johann Michael Neumann under surveillance of Viennese architect Franz Anton Hillebrandt. Having a “U” shape, with 102.3 m front and 25 m sides, the edifice is monumental. Build in the French palatine baroque style (“cour d’honeur”), the palace is structured on 3 levels, counting a total of 365 windows, one for each day of the year. The Baroque Palace is the most important and big baroque project in Romania and probably in south-east Europe.

Nagyvarad • Borok Palota es Szekesegyhaz

A palota 1761 – 1777 kozott volt epitve, parhuzamosan a Romai Katolikus Katedralisal. A munkalatok Johan Michael Neumann osztrak epitesz vezetesevel, Franz Anton Hillebrandt osztrak tervezo felugyelete alatt keszult. A palota monumentalis epulete U formaban keszult, az eleje 102,3 m es az oldal szarnyak 25 m. Az epulet francia palatin barok („cour d’oneur”) stilusban epult, 3 szinten, 365 ablak szamolhato, megfelelve egy ev nopjainak. Romania es del kelet Europa leg fontosab es terjedelmes barok tervezese.

Grosswardein • Barocker Palast und Kathedrale

Der Palast wurde zwischen Jahren 1761 - 1777, zusammen mit der romisch-katholischen Kathedrale errichtet. Aufbau wurde durch den osterreichischen Erbauer Johann Michael Neumann unter überwachung des Wiener Architekten Franz Anton Hillebrandt geleitet. Eine „U“ Form, mit einer 102.3 m Frontseite und den 25 m Seiten habend, ist das Gebäude hervorragend. Bau in der barocken Art der franzosischen Pfalz („cour d' honeur“), der Palast wird auf 3 Niveaus strukturiert und zahlt eine Gesamtmenge von 365 Fenstern, eins für jeden Tag des Jahres. Der barocke Palast ist das wichtigste und großte barocke Projekt in Rumanien und vermutlich in Sudosteuropa.

Oradea • Palais Baroque et Cathedrale

Le palais a ete construit entre les annees 1761 - 1777, ainsi que la cathedrale catholique. La construction a ete conduite par le constructeur autrichien Johann Michael Neumann sous la surveillance de l'architecte viennois Franz Anton Hillebrandt. Ayant une forme de « U », avec l'avant de 102.3 m et les cotes de 25 m, l'edifice est monumental. Construit dans le style baroque de palatin francais (« cour d' honeur »), le palais est structuree a 3 niveaux, comptant un total de 365 fenetres, une pour chaque jour de l'annee. Le palais baroque est le projet baroque le plus important et le plus grand en Roumanie et probablement en Europe du sud-est.

Oradea • Palazzo Baroque e cattedrale

Il palazzo e stato costruito fra gli anni 1761 - 1777, insieme alla cattedrale cattolica. Il funzionamento e stato condotto dal costruttore austriaco Johann Michael Neumann sotto sorveglianza dell'architetto viennese Franz Anton Hillebrandt. Avendo una figura di “U„, con una parte anteriore da 102.3 m. ed i lati da 25 m., la struttura e monumental. La configurazione nello stile baroque del palatine francese (“cour d' honeur„), il palazzo e strutturata a 3 livelli, contanti un totale di 365 finestre, una per ogni giorno dell'anno. Il palazzo Baroque e il progetto baroque piu importante e piu grande in Romania e probabilmente in Europa sudorientale.

Oradea • Palacio barroco y catedral

El palacio fue construido entre los anos 1761 - 1777, junto con la catedral catolica. El funcionamiento fue conducido por el constructor austriaco Johann Michael Neumann bajo vigilancia del arquitecto vienes Franz Anton Hillebrandt. Teniendo una forma de “U”, con frente de 102.3 m y los lados de 25 m, el edificio es monumental. La estructura en el estilo barroco del palatine frances (“cour d' honeur”), el palacio se estructura en 3 niveles, contando un total de 365 ventanas, una para cada dia del ano. El palacio barroco es el proyecto barroco mas importante y mas grande de Rumania y probablemente de Europa suroriental.

Cluj • Catedrala Sf. Mihail

Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania. Edificiul a fost ridicat în sec XIV în Piața Centrală (azi Piața Unirii) din Cluj și se numără printre monumentele emblematice ale orașului. A fost supus mai multor modificari și reconstruiri. În perioada 1837-1860 s-a ridicat actualul turn cu ceas de pe fațada de nord, în stil neogotic. Cu o înălțime de 80 m, turnul rămâne și astăzi cel mai înalt turn de biserică din România. De-a lungul vremii, edificiul stat martor la evenimete importante: aici a fost botezat Matia Corvin, regina Izabella a predat însemnele regale trimișilor împăratului Ferdinand I și au fost investiți mai mulți principi ai Transilvaniei.

Cluj • St. Michael's Cathedral

St. Michael's Roman Catholic Cathedral is one of the most representative monuments of Gothic architecture in Transylvania. The church was built in XIV-th century in the Central Square (today Union Square) in Cluj and is among the city's iconic monuments. It has undergone several modifications and reconstructions. Between 1837-1860, on the north facade, the current clock tower was rebuilt in Gothic style. With a height of 80 m, the tower still stands as the highest church tower in Romania. Over time, the edifice was witness to major events: here was baptised Matthias Corvinus, Queen Izabella handed the royal insignia to Emperor Ferdinand I-st envoys and several princes of Transylvania were invested here.

Cluj • St. Mihály Katedralis

A kolozsvári Szent Mihály-templom Erdély második legnagyobb alapterületű temploma a brassói Fekete templom után, amely Kolozsvár főterén, a hajdani Nagypiacon helyezkedik el. 80 méteres tornya (a kereszttel együtt) a legmagasabb erdélyi templomtorony.

Cluj • St. Michael Kathedrale

Die römisch-katholische Kathedrale des St. Michael ist eines der bedeutendsten Monumente der gotischen Architektur in Transylvania. Die Kirche wurde im XIV Jahrhundert Unirii Platz in Cluj errichtet und ist unter der Stadt ikonische Monumente. Es hat mehrere Änderungen und Rekonstruktionen erfahren. Im Zeitraum 1837-1860 aktuellen Uhrturm wurde an der Nordfassade des gotischen Stil wiederaufgebaut. Mit 80 m hoch, der Turm bleibt der höchste Kirchturm in Rumänien.

Cluj • Cathedrale St. Mihail

La Cathédrale catholique de Saint Michael est un des monuments les plus représentatifs d'architecture Gothique dans Transylvania. L'église a été construite dans le siècle XIV dans le Place Central (aujourd'hui le Place d'Union) dans Cluj et est parmi les monuments iconiques de la ville. Il a subi plusieurs modifications et reconstructions. Entre 1837-1860, sur la façade nord, la tour d'horloge actuelle a été reconstruite dans le style Gothique. Avec une hauteur de 80 m, la tour est toujours la plus haute tour d'église en Roumanie. Au cours du temps, l'édifice était le témoin aux événements importants : ici a été baptisé Matthias Corvinus, la Reine Izabella a donné les insignes royaux aux envoyés d'Empereur Ferdinand I et plusieurs princes de Transylvania ont été investis ici.

Cluj • Cattedrale St. Mihail

Cattedrale cattolica romana St. Mihail è uno dei monumenti più rappresentativi dell'architettura gotica in Transilvania. La chiesa fu costruita nel XIV secolo Unirii Plaza a Cluj ed è tra i monumenti simbolo della città. Ha sottoposto diversi cambiamenti e ricostruzioni. Nel periodo 1837-1860 torre dell'orologio attuale è stata ricostruita sulla facciata nord dello stile gotico. Con 80 m di altezza, la torre è ancora più alta torre in Romania. Nel corso del tempo, l'edificio ha visto grande evento: qui è stato nominato Mattia Corvino è stato investito diversi principi della Transilvania.

Cluj • Catedral St. Mihail

Catedral católica de San Mihail es uno de los monumentos más representativos de la arquitectura gótica en Transilvania. La iglesia fue construida en el siglo XIV Unirii Plaza de Cluj y es uno de los hitos de la ciudad. Ha sufrido varios cambios y reconstrucciones. En el período 1837-1860 la torre de reloj actual fue reconstruido en la fachada norte de estilo gótico. Con 80 m de altura, la torre sigue siendo la torre más alta de Rumanía. Con el tiempo, el edificio ha sido testigo de gran evento: aquí fue nombrado Matías Corvino fue alcanzado varios príncipes de Transilvania.

SEDII ȘI AFACERI Google Street View Trusted Photographer

RO EN admirabil.net

Oradea • Centrul Oncologic

Centrul Oncologic Oradea s-a înființat în ianuarie 2013 și dispune de compartimente de chimioterapie (spitalizare de zi și continuă), radioterapie (spitalizare de zi și continuă), laborator de radioterapie externă, laborator de brahiterapie, ambulator de specialitate.

Oradea • Oncology Center

The Oradea Oncology Center was established in January 2013 and has dedicated compartments for chemotherapy (day and continuous hospitalization), radiotherapy (day and continuous hospitalization), external radiotherapy laboratory, brachytherapy laboratory, specialty ambulatory.

RO EN admirabil.net

Oradea • Proges Superstore

Centrul Proges Superstore din Oradea este situat în cartierul Nufărul, la ieșirea înspre staținea Băile Felix.

Oradea • Superstore Proges

The Proges Superstore Center in Oradea is located in the Nufărul neighborhood, on the way to Baile Felix Resort.

RO EN admirabil.net

Damiș - Bihor • Pensiunea Dolina

Pensiunea Dolina este situată într-o așezare rurală pitorească din Munții Pădurea Craiului, în care timpul parcă a stat în loc și a permis locuitorilor să conserve modul de viată pe care l-au dus strămoșii lor.
Satul Damiș aparține comunei Bratca, județul Bihor și dispune de un întreg “arsenal” de resuse naturale. Din vatra satului, oriunde iți îndrepți privirea, poți admira păduri seculare și dealuri înalte, fânețe și poieni pline de flori multicolore, doline și avene.

Damiș - Bihor • Dolina Guesthouse

Dolina Guesthouse is situated in the picturesque rural settlement of the Pădurea Craiului Mountains, where time seemed to have been stopped allowing the inhabitants to conserve the way of life their ancestors used to live.
The village of Damiș belongs to the commune of Bratca, Bihor county and has a whole "arsenal" of natural resources. From the hearth of the village, wherever you look, you can admire secular forests and high hills, valleys and meadows filled with multi-coloured flowers.

FOTO#RESTORE

Restaurarea și colorarea de fotografii vechi. Mai jos puteți compara interactiv variantele inițiale cu cele restaurate ale unor foarte vechi fotografii de familie.

CONTACT Google Street View Trusted Photographer contact admirabil.net

Detalii suplimentare legate de servicii și oferta comercială pot fi solicitate la adresa de mai sus.